Publicaties

  • Deze pagina bevat alle publicaties (Nederlands en Engels) in historische volgorde.
  • Alle publicaties zijn eveneens ondergebracht in de afzonderlijke NL-rubrieken (het menu aan de rechterzijde): klik de gewenste rubriek.
  • Nederlandstalige publicaties staan niet onder de Engelse rubrieken. Maar alle Engelstalige publicaties staan wél onder de Nederlandse rubrieken. [cml_media_alt id='1189']geertreuten[1][/cml_media_alt]
  • Wie een bekende specifieke publicatie zoekt, kan dit het handigst doen via "Zoek publicatie" (type jaartal of kern-term of titel).
  • Klik op de titel van de publicatie voor de PDF ervan.
  • Start  voor de Nederlandse rubrieken steeds vanuit taal 'Nederlands' (keuzemenu rechts bovenaan).

[2014] Kleinere inkomensverschillen door Rutte-II?

Het kabinet verkleint de inkomensverschillen niet. De in december 2013 aangenomen eerste begroting van Rutte-Asscher heeft inkomenseffecten van 2014 tot en met 2017. De hogere inkomens leveren geen extra bijdrage aan het oplossen van de crisisproblemen. Het kabinet laat de huishoudens met een middeninkomen van bruto €27.000 tot €59.000 daarvoor opdraaien.

Bijlage 1: artikel

Kabinet zegt inkomensverschillen te verkleinen maar houdt hogere inkomens uit de wind. Het Financieele Dagblad, 8 januari 2014

[2014] Pensioenstelsel benadeelt lagere inkomens

Het aanvullend pensioenstelsel bestendigt niet slechts de inkomensverschillen, maar op belangrijke onderdelen versterkt het de verschillen. (Kort opinie-artikel.)

Bijlage 1: artikel

Aanvullend pensioenstelsel benadeelt lagere inkomens. Follow the Money, en Joop.nl 19 mei 2014

[2013] SNS: Kabinet schenkt banken 4,7 mld

Als de SNS-bank failliet zou zijn gegaan dan had dit de overige banken €5 miljard gekost. Onder de “Dijselbloem-regeling” zijn banken slechts €0,3 miljard kwijt. Het verschil van €4,7 miljard is een fors geschenk voor de banken: een door het kabinet gedwongen geschenk van ons allemaal aan de banken (gemiddeld €625 per huishouden).

Bijlage 1: artikel

SNS: Rutte-II schenkt de banken €4,7 miljard. Spanning, 2013 (2), pag. 9.

[2012] Democratisering economie

Als de werknemers de helft van de leden van de Raad van Commissarissen van de bedrijven kiezen, is dat een eerste stap naar democratisering van de economie.

Bijlage 1: artikel

Een stap naar democratisering van de economie: de gekozen Raad van Commissarissen. Spanning,14 (10), december 2012, pag.18-20.

[2012] De Vermogensverdeling begin 2011

De Nederlandse vermogensverdeling begin 2011: grafieken met toelichting. De 10% rijkste huishoudens beschikt over ruim 60% van het totale vermogen. De onderste 60% van de huishoudens beschikt over 1% van het totale vermogen. De 5%rijkste beschikt over ruim 50% van het totale vermogen.

Bijlage 1: artikel

Klein en Groot Geld: de vermogensverdeling begin 2011, Spanning, februari 2012, pag. 12-13.

[2012] De vermogensverdeling 2006-2011

Tussen 2006 en 2011 werd de vermogensverdeling in Nederland schever. Uit een voorlopige berekening blijkt dat de al scheve vermogensverdeling in de loop van het jaar 2011 nog schever is geworden dan hij begin 2011 al was. En die was toen al het scheefst voor zover de CBS-cijfers terugreiken (1993). Grafieken met toelichting.

Bijlage 1: artikel

Steeds schevere vermogensverdeling: 2006-2011, Spanning,februari 2012, pag. 14-15.

[2011] Regeerakkoord Rutte-I 2011-2015 (ten einde in 2012)

Het kabinet Rutte-I (Rutte-Verhagen) regeerde van 14 oktober 2010 tot en met 5 november 2012. Het regeerakkoord strekte van 2011-2015. Dit artikel bespreekt in twee bladzijden de kern van dat regeerakkoord.

Bijlage 1: artikel

De kern van het regeerakkoord 2011-2015. Spanning, 13/1 (januari 2011), pag. 20-21.

[2011] Karl Marx: analyse van de kapitalistische dualiteit

Het wezen van de dingen en processen in het kapitalisme is tweevoudig: fysiek èn monetair. Dit inzicht
is leidend voor Marx’ analyse van het kapitalisme. Hij wil weten welke dynamiek het kapitalisme herbergt, en hoe stabiel dit op deze tweevoudigheid gebaseerde stelsel is. Hij onderneemt zo onderzoek dat eerdere economen lieten liggen.

Bijlage 1: artikel

Karl Marx: analyse van de kapitalistische dualiteit. Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, 111, (4) (augustus 2011), pag. 5-9.

[2011] Voiton suhdeluvun lasku Grundrissesta Pääomaan

pending

Voiton suhdeluvun lasku Grundrissesta Pääomaan. Perustava muutos Marxin tavassa hahmottaa kapitalistista tuotantotapaa (with Peter Thomas – Finnish translation (by Tatu Ahponen & Juha Koivisto) of an expanded version of “[2011] From the ‘fall of the rate of profit’ in the Grundrisse to the cyclical development of the profit rate in Capital). In Juha Koivisto & Vesa Oittinen (eds.), MEGA-Marx. Johdatus uuteen Marxiin. Vastapaino; Tampere, 2011, pp 137-166.

[2010] Divergente politieke verhoudingen in de Kamers: winkeltijdenwet vuurproef

De politieke verhoudingen in beide Kamers zijn sinds kort niet gelijkgestemd. Op 16 november debatteert de Eerste Kamer over het eerste controversiële wetsvoorstel na het aantreden van het kabinet Rutte-I (op 14 oktober 2010). Het gaat om een wetsvoorstel over aanpassing van de winkeltijden, met name de zondagopenstelling. Natuurlijk staat het de partijen in de Eerste Kamer vrij om andere posities in te nemen dan in de Tweede Kamer. Maar dat zou dan wel gepaard moeten gaan met een gedegen inhoudelijke onderbouwing ervan en die hebben we nog niet gezien.

Bijlage 1: artikel

Aanscherping winkeltijdenwet vuurproef voor Senaat (met Arjan Vliegenthart). Nederlands Dagblad, 15 november 2010.

[2010] Oorzaken van de financieel-economische crisis

De financieel-economische crisis is vaak toegeschreven aan onverantwoord gedrag van banken en gebrekkig toezicht daarop. Dat speelt inderdaad een rol, maar de oorzaken van de crisis liggen dieper. Door forse wijziging van de macro-economische inkomensverdeling in de VS en de EU-landen vanaf 1980, ontwikkelde zich een potentiële economische stagnatie. De effectuering ervan werd vooruitgeschoven door de wijze waarop de banken opereerden. Nu daar een eind aan lijkt te komen, dient de stagnatie zich aan.

Bijlage 1: artikel

Langdurige stagnatie; oorzaken van de financieel-economische crisis. Het Financieele Dagblad, 21 augustus 2010 (weekendbijlage). [Dit is een voorpublicatie. Verdere onderbouwing staat in het artikel  [2011] “Economic Stagnation Postponed”.]

[2010] Door eerdere loonmatiging wacht ons stagnatie

Dit is een uitgebreidere versie van een artikel in het FD (Langdurige stagnatie; oorzaken van de financieel-economische crisis, 2010). [Dit zijn voorpublicaties. Verdere onderbouwing staat in het artikel [2011] “Economic Stagnation Postponed”.]

Einde crisis nog niet in zicht: door eerdere loonmatiging wacht ons stagnatie. Spanning,12/7, (augustus 2010), pag. 18-20.

[2010] Karl Marx en ‘Het Kapitaal’: Een spiegel waar we liever niet in kijken

Bespreking van Marx’ “Das Kapital”, naar aanleiding een herziene Nederlandse vertaling van het eerste deel van dit werk in 2010. Dit is een van de boeken die ons denken over politieke economie sterk hebben bepaald. De vertaling verschijnt op een moment dat velen zo hun bedenkingen hebben bij een ongeremd kapitalisme, net als Marx zelf toen hij dit kritische boek over ‘het kapitalistisch systeem’ in 1867 publiceerde.

 

Bijlage 1: Artikel in opmaak FD
Bijlage 2: Artikel in Word opmaak

Het Financiële Dagblad, 1 mei 2010 (weekendbijlage).

[2009] Energiebesparing op commando

Minister Van der Hoeven speelt hoog spel met haar plan voor ‘slimme’ energiemeters – op weigering van de meter staat een straf van maximaal een half jaar gevangenis.

Bijlage 1: artikel
Bijlage 2: artikel in FD-opmaak

Energiebesparing op commando. Het Financieele Dagblad, 31 maart 2009

[2008] Solidariteit aan de top

Het wetsvoorstel “belastingheffing op excessieve beloningsbestanddelen” vergroot per saldo inkomensongelijkheid. Het voorstel doet dus niet wat de naam doet verwachten.

Bijlage 1:

Solidariteit aan de top, Het Financieele Dagblad , 9 december 2008

[2008] Depressie dreigt; Afzet kun je stimuleren

Het ziet ernaar uit dat we niet belanden in een ‘gewone’ recessie met een neergang van 1-2 jaar, maar dat we een langdurige neergang — een depressie — tegemoet gaan. Dit artikel bespreekt zes maatregelen die de diepte en de lengte van de recessie kunnen beperken.

Bijlage 1: artikel
Bijlage 2: artikel in FD-opmaak

Depressie dreigt; Afzet kun je stimuleren, Het Financieele Dagblad, 25 november 2008

[2008] Absurde begrotingsregel

Hoe crisisbestendig is de meerjaren-politiek (2009-2011) van het kabinet Balkenende–Bos? Dat is geen gekke vraag nu de internationale financiële crisis zich steeds verder openbaart. Een daardoor gedreven recessie zal heviger én langduriger zijn dan bij recente economische golfbewegingen. Hier ligt de zwakte van de begrotingsregels die dit kabinet zichzelf opgelegd heeft. Dit artikel bespreekt deze regels en geeft de gevaren ervan aan.

Bijlage 1: artikel

Absurde begrotingsregel moet snel van tafel, Het Financieele Dagblad, 23 september 2008

[2008] Bos gunt AOW-ers zelfs geen fooi meer

Wouter Bos wilde niet dat het verschil tussen arm en rijk zou groeien. Toch gebeurt dit nu onder het kabinet Balkenende-Bos voor het tweede achtereenvolgende jaar.

Bijlage 1: artikel

Bos gunt AOW-ers zelfs geen fooi meer, de Volkskrant, 17 september 2008

[2008] Marx de analyticus van het kapitalisme

Marx’ werk, en in het bijzonder “Das Kapital”, levert geen programma voor een praktische naar socialisme leidende politiek. Das Kapital is een wetenschappelijk werk: wat is de systematische samenhang van de feiten, inclusief de tegenstrijdige, en die van sociaal-economische belangentegenstellingen. Maar Marx had met zijn wetenschappelijke werk ook een politiek oogmerk. Een mogelijk nieuwe maatschappijvorm ontstaat onvermijdelijk uit de schoot van het bestaande kapitalisme. Daarbij kan de erfenis niet voetstoots worden weggewist. Daarom is fundamentele kennis van het kapitalisme essentieel voor de ontwikkeling van een socialistisch programma.

Bijlage 1: artikel

Marx de analyticus van het kapitalisme, in Sjaak van der Velde (red.), 125 jaar Marx – denken over zijn betekenis voor de 21e eeuw, Amsterdam, Aksant, 2008: pag. 46-51

[2008] Collectieve uitgaven: Nederland 1970-2007

Dit artikel beschrijft de omvang en ontwikkeling van de Nederlandse collectieve uitgaven van 1970-2007 in verhouding tot de omvang van het nationaal inkomen (BBP). Ook is de politieke kleur van regeringen die de veranderingen teweeg brachten in kaart gebracht.

 

Bijlage 1:

De collectieve uitgaven in Nederland: wie was aanjager voor de groei en afname tussen 1970 en nu?, Spanning, 10/3 (mei), blz. 17-19.

[2008] Collectieve inkomsten en overheidsschuld 1970-2008

De geleidelijke vermindering van het Nederlandse overheidstekort van 1983-2007 (versterkt na 1995) is hoofdzakelijk te verklaren uit de uitverkoop van staatsbedrijven. De ministers Kok (PvdA) en Zalm (VVD) privatiseerden belangrijke delen van de Nederlandse economie; daardoor leken ze het financieel goed te doen. Maar het vermogen van de Nederlandse staat (het vermogen van ons samen) schoot hier niets mee op. Een echt financieel kunststuk werd uitgehaald onder de vermaledijde sociaal-democratische PvdA-premier Den Uyl in de jaren 1970. Onder zijn bewind bereikte de staatschuld een nooit eerder of later bereikt minimum (voor zover de statistieken teruggaan) terwijl tegelijkertijd het bezit aan bedrijven relatief het drievoudige van thans was. Ook was de belastingdruk vrijwel gelijk aan die onder Zalm.

Collectieve inkomsten en overheidsschuld in Nederland, Spanning, 10/5 (maart 2008): 11-15

Bijlage 1: artikel

Collectieve inkomsten en overheidsschuld in Nederland, Spanning, 10/5 (maart 2008): pag. 11-15.

[2008] Collectieve uitgaven 1970-2008

Dat de collectieve uitgaven de afgelopen vijfentwintig jaar onder druk stonden, is bekend. Dit artikel beschrijft de omvang en ontwikkeling van deze uitgaven door ze te relateren aan de omvang van het nationaal inkomen. Ook is de politieke kleur van regeringen die de veranderingen teweeg brachten in kaart gebracht.

Bijlage 1: artikel

De collectieve uitgaven in Nederland: wie was aanjager voor de groei en afname tussen 1970 en nu?, Spanning, 10/3 (mei 2008), pag. 17-19

[2007] Stop hypotheekrenteaftrek voor hoogste inkomens

Het Nederlandse systeem van hypotheekrenteaftrek is onrechtvaardig. Eigen woningbezitters krijgen een gigantische korting op de belastingen die huurders niet krijgen. En binnen de groep eigen woningbezitters worden de hogere inkomens nog eens fors extra bevoordeeld. Zo wordt de progressie in het Nederlandse belastingtarief voor een groot deel ongedaan gemaakt.

Bijlage 1: artikel

Stop hypotheekrenteaftrek voor hoogste inkomens (met Ewout Irrgang), de Volkskrant, 4 december 2007

[2007] El valor como forma social

pending

El valor como forma social [translation of 1988 article, ‘Value as Social Form’, by Mario L. Robles Baez], Economia: Theoria y Practica, Nueva Epoca, 23 [05], 2007, pp. 93-112

El valor como forma social [translation of 1988 article, ‘Value as Social Form’, by Mario L. Robles Baez], Economia: Theoria y Practica, Nueva Epoca, 23 [05], 2008, pp. 93-112

[2006] Internationale belastingconcurrentie

Om aantrekkelijk te blijven voor multinationale ondernemingen zouden landen gedwongen worden om een zo laag mogelijk belastingtarief voor deze bedrijven te hanteren. De bevolking heeft er alle belang bij dat regeringen en vakbonden een dergelijke concurrentieslag tussen landen tegen gaan. Belastingconcurrentie dreigt samen met andere belastingtrends het hart van de verzorgingsstaat te treffen. Tegen deze achtergrond beschrijft dit artikel de verandering van de Nederlandse belastingstructuur in de afgelopen decennia in vergelijking met het gemiddelde van de vijftien landen van de ‘oude’ Europese Unie (de “EU-15”) en van de dertig OECD-landen.

Bijlage 1: artikel

Aan de vooravond van internationale belastingconcurrentie? Nederlandse belastingen 1970-2004 in internationaal perspectief, Spanning, 8/9, 2006, pag. 6-8.

[2004] ‘Zirkel vicieux’ or trend fall?; the course of the profit rate in Marx’s ‘Capital III’ [Part Three]

Of Marx’s theory of ‘the tendency of the rate of profit to fall’ – set out in Capital III, edited by Engels – there are two main interpretations. For the first it is a theory of a trend-fall of the profit rate; for the second it is a theory of cyclical development of that rate. Both interpretations, however, are countered with inconsistencies in that text. This paper shows that Marx’s manuscript is less ambiguous, leaning more towards the interpretation of cyclical development, and that the first interpretation more likely expresses Engels’s view on the matter.

Bijlage 1: full paper

‘Zirkel vicieux’ or trend fall?; the course of the profit rate in Marx’s ‘Capital III’, History of Political Economy, 36/1, 2004, pp. 163-86

[2003] Alle schuld aflossen is onbenullig

De staatsschuld aflossen is stompzinnig in tijden van recessie. Ouderen, jongeren en toekomstige generaties wordt daarmee geen dienst bewezen. De overheid moet de economie in een recessie juist stimuleren.

Bijlage 1: artikel (typescript)

Alle schuld aflossen is onbenullig, de Volkskrant (Forum), 8 april 2003.

[2002] Recessie eerste test voor euro

Net als de euro onze portemonnee gaat inglijden, spant het. Kunnen de afspraken die vastgelegd zijn in de Europese monetaire unie-verdragen van Maastricht (1992) en Amsterdam (1997) overeind blijven, of moeten ze het afleggen bij de eerste praktijktest? Die test is niet het omwisselingsgedoe van guldens in euro’s, maar de economische recessie die zich aandient – dat deze samenvalt met het verschijnen van fonkelnieuwe eurobiljetten is wrang toeval.

Bijlage 1: artikel (typescript)

Recessie eerste test voor euro, Trouw (Podium), 2 januari 2002 (herdrukt in Factor D, kwartaalblad voor het economie-onderwijs en zijn didactiek, 0/1, 2003, pp. 3-4).

[2001] EU vergeet economische democratie

De Europese Unie kent niet alleen een democratisch gat op politiek gebied, ook de economie wordt bepaald door een elite. Consumenten en werknemers hebben geen enkele invloed op de economische machthebbers: de marktkrachten regeren. Terecht dus dat er bij elke Europese top weer demonstranten opduiken.

Bijlage 1: artikel (typescript)

EU vergeet economische democratie, Trouw (Podium), 18 december 2001.

[2001] Democratie hoort zich ook uit te strekken tot de economie

Van volwaardige democratie kan pas sprake zijn als deze zich niet beperkt tot het domein van de politiek. Ook de economie moet aan democratische controle worden onderworpen en dat is precies waar het veel betogers tegen de globalisering om gaat.

Bijlage 1: artikel (typescript)

Democratie hoort zich ook uit te strekken tot de economie, de Volkskrant (Forum), 13 december 2001

[1999] Loonmatiging helpt het kapitaal, niet de arbeid

Wie de Nederlandse economie ‘sterk’ noemt, kijkt naar de cijfers van het kapitaalinkomen. De gunstig beoordeelde werkloosheidscijfers zijn sterk gecamoufleerd. Ondanks de jaarlijkse arbeidproductiviteitsstijging hebben werknemers de afgelopen twintig jaar hun inkomen nauwelijks vooruit zien gaan. De achteruitgang van de minimumuitkeringen is barbaars.

Bijlage 1: artikel (typescript)

Loonmatiging helpt het kapitaal, niet de arbeid, Solidariteit, 93, november 1999, pag. 4-5.

[1999] Europese Unie lijdt aan democratisch tekort

Met de euro drukken Europese staten hun financiële eenwording door, maar sociaal-economisch gaan ze elkaar harder beconcurreren dan ooit. Mens en milieu worden de dupe tenzij er ook een democratische politieke eenwording komt.

Bijlage 1:

Europese Unie lijdt aan democratisch tekort, de Bazuin 82/10, 14 mei 1999, pag. 22-25.

[1998] De prijs van de euro; de gevaren van de Europese monetaire unie (red.)

1998 prijs euro Invoering [1999] van een Europese munt, de euro, is wel mooi. Nationele symbolen, zoals de gulden en de franc, gaan verloren maar de economische voordelen zullen groot zijn. Tot voor kort [1997] leefde vooral in Nederland de overtuiging dat hier onder economen consensus over bestaat. Daarin kwam mede verandering door de kritische ‘Verklaring van de Groep van 70 Economen’ uit begin 1997. In het beginsel kunnen de voordelen van een euro inderdaad opwegen tegen de nadelen. Maar het pad naar een Europese Economische en Monetaire Unie (EMU) dat nu is ingeslagen, kent veel gevaren. Bovendien worden grote problemen waar Europa voor staat op het gebied van werkloosheid, armoede en milieu er niet door opgelost. Nog is het niet te laat voor een sociaal-economisch vooruitstrevend Europa, waarin de mensen centraal staan.
Zie ook de Inleiding van het boek: “[1998] De prijs van de euro — Inleiding”.

Bijlage 1: Samenvatting door Marjan Zijlmans (pag 169-185 uit het boek)

De Prijs van de euro; de gevaren van de Europese monetaire unie  (redactie met Kees Vendrik en Robert Went), Amsterdam: Van Gennep, 1998 (206 pagina’s)

[1998] De prijs van de euro – inleiding

Inleiding op het boek. Bevat tevens de tekst van het door 70 economen ondertekende manifest uit 1997 tegen de vormgeving van de monetaire unie — met hun namen.

Bijlage 1: tekst

De prijs van de euro – inleiding (met Kees Vendrik en Robert Went), in Reuten, Vendrik & Went (eds), De Prijs van de euro, Amsterdam: Van Gennep, 1998, pag. 7-11.

[1998] De harmonie van het kapitaal

De vormgeving van de EMU bestendigt de harmonie tussen het ondernemers- en financierskapitaal, ten koste van tweespalt tussen de werknemers. De voor deze harmonie vereiste kombinatie van loonmatiging en inflatiebestrijding dreigt tot deflatie te leiden, met alle gevaren van een depressie van dien.

Bijlage 1: tekst

De harmonie van het kapitaal, in G.Reuten, K.Ven­drik & R.Went (red.), De Prijs van de euro, Amsterdam: Van Gennep, 1998, pag. 152-68 (noten 204-6).

[1998] We zijn pas bij het voorgerecht {over de EMU}

In een redactioneel van ESB (uit 1998) bespreken Keuzenkamp en De Ruyter van Steveninck het boek ‘De prijs van de euro – de gevaren van de Europese monetaire unie’ (redactie Reuten, Vendrik Went). “Mosterd na de maaltijd”, zo betitelen zij het. Kennelijk achten zij het nu tijd voor een dutje. Maar met de huidige EMU komt slechts een voorgerecht ter tafel. Ook de ESB-redactie moet dus nog even wakker blijven.

Bijlage 1: artikel

We zijn pas bij het voorgerecht (met Kees Vendrik en Robert Went), Econo­misch Statistische Berichten, 83/4153, 22 mei 1998, pag. 420-21.

[1998] Werk, werk, werk? Ruim baan voor financiers!

Loonmatiging heeft geleid tot inkomensherverdeling ten gunste van het kapitaalinkomen. Intussen is het effect op de werkloosheid niet florissant. Het resultaat van het poldermodel is dus eenzijdig. Verschuiving van inkomen en macht ten gunste van banken en beleggers dreigt te leiden tot deflatie en vraaguitval.

Bijlage 1: artikel

Werk, werk, werk? Ruim baan voor financiers!, Tijdschrift voor Politieke Ekonomie, 21/1, 1998, pag. 111-124.

[1999] Loonmatiging heeft alleen het kapitaalinkomen vergroot

[Vervolg op 1999 “Bond zit op de stoel van werkgevers” en op 1998 “Loonmatiging levert geen werk op”.] Van de redactie ‘Zeggenschap’: “In Zeggenschap woedt al enige tijd een discussie tussen vakbondseconomen en kritische economen of loonmatiging nu wel of geen werk oplevert. Geert Reuten betoogt het laatste, en toont dat grafisch aan.”

Bijlage 1: artikel

Loonmatiging heeft alleen het kapitaalinkomen vergroot, Zeggenschap; tijdschrift over arbeids­ver­houdingen, 10/4, 1999, pag. 46-49.

[1998] Loonmatiging levert geen werk op

Voor kapitaalbezitters is het Nederlandse poldermodel een succes, maar loonafhankelijken hebben minder reden tot juichen. Sinds begin jaren 1980 zijn de reële lonen nauwelijks gestegen (gemiddeld 0,1 procent) terwijl de werkloosheid gerekend in arbeidsjaren onverminderd hoog bleef (15 procent). Een inhaalmanoeuvre met de lonen, vooral nu ons een recessie wacht, is dan ook hard nodig. Dat zal de recessie dempen en de werkgelegenheid minder onder druk zetten.

Bijlage 1: artikel

Loonmatiging levert geen werk op, Zeggenschap; tijdschrift over arbeidsver­houdingen, 9/4, 1998, pag. 8-11.

[1998] ‘Het kapitalisme in de jaren 1970’

Terugblik op een congres uit 1970 (en een boek met de bijdragen daarvan), op roerige tijden, en wat ervan geworden is.

Bijlage 1: tekst

‘Het kapitalisme in de jaren 1970’: retrospectief op een perspectief, in B. van Riel, L. van Eerden, S. Stoop and C. van Diek (eds), Het Kapi­ta­lisme sinds de jaren ’70, Tilburg: Tilburg Uni­versity Press, 1998, pag. 21-35.

[1997] Met deze EMU kiest Europa verkeerde weg

De Economische en Monetaire Unie die nu op stapel staat [1999], legt niet de basis voor een moderne Europese sociale welvaartsstaat, maar zal daarentegen tot meer werkloosheid en sociale spanningen leiden.

Gepubliceerd in de Volkskrant van 13 februari. Nieuwsberichten hierover in o.a. Trouw, Het Parool, Het Financieele Dagblad, de Volkskrant, Algemeen Dagblad, de Telegraaf, NOS-Journaal, ANP-nieuwsdienst, 12 tot 14 februari 1997; diverse discussiebijdragen in genoemde dagbladen.

Bijlage 1: manifest

Met deze EMU kiest Europa verkeerde weg (met Kees Vendrik en Robert Went; meeondertekend door 70 economen), de Volkskrant (Forum), 13 februari 1997. Herdrukt in: Jaarboek Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde 1996/97, pag. 33-38.

[1997] Bedenkers EMU vergeten de mensen

Verklaring van 330 Europese economen.

Bijlage 1: artikel

Bedenkers EMU vergeten de mensen; open brief aan Europese regeringsleiders (met Kees Vendrik en Robert Went; meeondertekend door 330 Europese economen), de Volkskrant (Forum), 12-6-1997.

Eveneens gepubliceerd in onder andere: l’Echo (16-6), The Gardian (13-6), Il Manifesto (12-6), The Sunday Business Post (22-6), La Wallonie (13-6). Ingekorte versie in o.a.: Information, (12-6), Público (12-6), Le Soir (13-6), Il Sole 24 Ore (12-6).  [Commentaren en nieuwsberichten in o.a.: Éco-Soir (13-6), The Gardian (12-6), Het Parool (12-6) RTBF (13-6), De Standaard (13-6), de Telegraaf (13-6), Trouw (13-6), La Wallonie (16-6)]

[1982] Macro-economisch stimuleringsbeleid

abstract volgt

Bijlage 1: tekst

Macro-economisch stimuleringsbeleid, een analyse van grondslagen en effecten van bestedingsverruiming en arbeidstijdverkorting (met Casper van Ewijk, Rob de Klerk en Boe Thio), Economische Monografieën UvA, Amsterdam 1982 (72 blz.).

[1980] Ekonomische beleid uit de klem (red.)

1980 Ekonomische beleid uit de klem

Zie de tekst op het boekomslag. Zie ook de samenvatting van het boek “[1980] Economisch Beleid uit de Klem, samenvatting van analyses en aanbevelingen”.

Ekonomisch beleid uit de klem; analyse, kritiek en aanbevelingen, (redactie met Casper van Ewijk, Rob de Klerk and Boe Thio), Amsterdam: SUA, 1980 (215 pages)

[1980] Macro-economisch stimuleringsbeleid

abstract volgt

Bijlage 1: tekst

Macro-economisch stimuleringsbeleid, (met Boe Thio), in C. van Ewijk, R. de Klerk, G. Reuten en B. Thio (red.), Ekonomisch beleid uit de klem; analyse, kritiek en aanbevelingen,  Amsterdam: SUA, 1989. pag. 71-99.